Giải Thưởng

Có 3 mức giải thưởng:

3 sao = 100.000 điểm F = 100.000 VNĐ

2 sao = 50.000 điểm F = 50.000 VNĐ

1 sao = 20.000 điểm F = 20.000 VNĐ

Các bạn có thể sử dụng điểm F này để mua các văn phòng phẩm tại Fahasa.com

Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp