Tách nền trắng trong photoshop cs6

Hi fen! Quý Khách thấy tách bóc nền bởi Photoshop dễ dàng tuyệt cực nhọc