Sep 25, 2018

HÌNH ẢNH MINH HỌA

Với mục tổng quan về protein, em đã sử dụng biểu đồ kim tự tháp đế có cách nhìn khái quát về protein trong cơ thể.


Mục các cấu trúc của Protein em đã sử dụng biểu đồ chữ Y để thể hiện cáu trúc của protein.


Mục Các vai trò của protein em đã sử dụng biểu đồ hình ảnh để thể hiện 6 vai trò chủ yếu của protein trong cơ thế.


Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp