Sep 25, 2018

HÌNH ẢNH MINH HỌA

Em đã biểu đồ hình ảnh để thể hiện cách bảo về kim loại, các yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn KL và biểu đồ từng bước để thể hiện các quy trình bảo vệ kim loại cho máy móc.

Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp