Sep 25, 2018

HÌNH ẢNH MINH HỌA

Em dùng biểu đồ hình chữ Y để Nêu lên sự ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên lên ngành CN nước ta.


Em sử dụng biểu đồ Ma Trận để tổng hợp những ảnh hưởng của các nhân tố KT-XH lên ngành CN nước ta.

Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp