Sep 25, 2018

HÌNH ẢNH MINH HỌA

Sinh học là môn tự nhiên nhưng khá nhiều lí thuyết nên em đã sử dụng các phương pháp ghi chép thông minh: cách dòng, viết lớn tên bài học, quy tắc màu sắc: màu hồng cho mục lớn, màu cam cho phần quan trọng cần ghi nhớ, học thuộc. Ngoài ghi chép lí thuyết em còn sử dụng hình ảnh để việc học không còn dừng lại ở chữ và chữ.


Em đã sử dụng biểu đồ ma trận để tổng hợp ngắn gọn lại các kì của giảm phân I kết hợp với hình ảnh của mỗi kì.


Khác với nguyên phân thì giảm phân gồm hai lần phân bào: GP 1 và GP 2. Tuy nhiên GP 2 lại khá giống với bài học nguyên phân trước đó nên thay vì sử dụng sợ đồ ma trận để viết lại những cái đã học, em đã sử dụng biểu đồ hình venn để tiến hành so sánh giữa GP 1 và GP 2 kết hợp với hình ảnh của GP 2.


Em dùng biểu đồ hình ảnh để thể viện ý nghĩa của Giảm phân.


Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp