Aug 15, 2018

HÌNH ẢNH MINH HỌA

Lựa chọn phong cách theo dạng biểu đồ xương cá để làm nên một hệ thống tìm hiểu về tác giả LQV. Ngoài ra bài làm của em còn sử dụng 2 loại mực chủ yếu là xanh và đỏ. Xanh cho những kiến thức, còn đỏ cho những tiêu đề chính của việc phân tích tác phẩm.


Ở đây em áp dụng phương pháp kim tự tháp. Đây là một phương pháp học tập rất tốt mà em đã từng áp dụng để học tập những năm trước.


Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp