Nguyên lý về sự phát triển của phép biện chứng duy vật

Đề: phân tích ngulặng lý về sự tiến nhanh của chủ nghĩa duy vật biện chứng, rút ra ý nghĩa pmùi hương pháp luận và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam vào quá trình CNH-HĐH

1 Comment
You watching: Nguyên lý về sự phát triển của phép biện chứng duy vật

Chủ nghĩa duy vật biện chứng được sáng lập bởi C.Mác và Ph.Ăngghen vào giữa thế kỉ XIX, về sau được V.I.Lênin phạt triển vào đầu thế kỉ XX, là sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan tiền duy vật với phương pháp luận biện chứng. Chính vì vậy, nó đã khắc phục được những hạn chế của phép biện chứng chất phác hoạ thời cổ đại cùng những thiếu sót của phxay biện chứng duy trung khu rõ ràng thời cận đại. Nó đã bao gồm đúng đắn những quy luật cơ bản bình thường nhất của sự vận động và phát triển của thế giới. Phnghiền biện chứng duy vật trở thành một khoa học. Phép biện chứng duy vật được xây dựng bên trên cơ sở một hệ thống những nguyên tắc, những phạm trù cơ bản, những quy luật phổ biến phản ánh đúng đắn hiện thực. Trong hệ thống đó, có hai nguyên lý cơ bản nhất, một trong số đó là nguyên lý về sự phát triển. Nó khái quát một trong những thuộc tính phổ biến nhất của thế giới vật chất là vật chất luôn vận động, phát triển. Trong lịch sử triết học, quan tiền điểm cực kỳ hình coi vạc triển chỉ là sự tăng, giảm thuần túy về lượng, không có sự cố đổi về chất của sự vật, hiện tượng đồng thời nó cũng xem sự vạc triển là quá trình tiến lên liên tục, ko trải qua những bước xung quanh co phức tạp. Đối lập với quan liêu điểm khôn xiết hình, phxay biện chứng duy vật khái niệm: phạt triển dùng để chỉ quá trình vận động của sự vật, hiện tượng theo khuynh hướng đi lên; từ trình độ thấp đến trình độ cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Như vậy khái niệm “phát triển” không đồng nhất khái niệm “vận động” (nói chung); đó không phải là sự biến đổi tăng lên tuyệt giảm đi đơn thuần về lượng xuất xắc sự biến đổi tuần hoàn lặp đi lặp lại ở chất cũ mà là sự biến đổi về chất theo hướng ngày càng hoàn thiện của những sự vật ở những trình độ ngày càng cao hơn. Phát triển cũng là quá trình phát sinh và giải quyết mâu thuẫn khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng; là quá trình thống nhất giữa phủ định các nhân tố tiêu cực và kế thừa, cải thiện nhân tố tích cực từ sự vật, hiện tượng cũ vào hình thái của sự vật, hiện tượng mới. Các quá trình phát triển đều có tính khách quan tiền, tính phổ biến và tính đa dạng, phong phú: Tính rõ ràng của sự phạt triển biểu hiện vào nguồn gốc của sự vận động và phát triển. Đó là quy trình bắt nguồn từ bản thân sự vật, hiện tượng; là quá trình giải quyết mâu thuẫn vào sự vật, hiện tượng đó. Vì vậy, phạt triển là thuộc tính tất yếu, rõ ràng, ko phụ thuộc vào ý thức nhỏ người. Tính phổ biến của sự phát triển được thể hiện ở những quá trình vạc triển diễn ra vào mọi lĩnh vực tự nhiên, xã hội với tư duy; vào tất cả mọi sự vật, hiện tượng cùng mọi quy trình, mọi giai đoạn phát triển của sự vật, hiện tượng đó. Trong mỗi quá trình biến đổi đã có thể bao hàm khả năng dẫn đến sự ra đời của cái mới, phù hợp với quy luật khách quan liêu. . Đối với tự nhiên: sự phân phát triển thể hiện ở khả năng say đắm nghi của cơ thể, khả năng tiến hóa của cơ thể, khả năng hoàn thiện quá trình trao đổi VC giữa cơ thể và môi trường. Từ vô sinh đến hữu sinc. . Đối với thôn hội: Sự phạt triển thể hiện ở năng lực chinch phục tự nhiên, cải tạo làng mạc hội, cải thiện đời sống mọi mặt của bé người giải pchờ con người cùng tạo điều kiện thuận lợi mang đến bé người phạt triển toàn diện, hoàn thiện nhân phương pháp của bản thân. . Đối với tư duy: Sự phân phát triển thể hiện ở khả năng nhận thức càng ngày càng sâu sắc, đầy đủ, đúng đắn hơn đối với hiện thực. Tính đa dạng, phong phú của sự phân phát triển được thể hiện ở chỗ: phạt triển là khuynh hướng bình thường của mọi sự vật, hiện tượng, song mỗi sự vật, mỗi hiện tượng, mỗi lĩnh vực hiện thực lại có quá trình phát triển không hoàn toàn giống nhau.

See more: Cập Nhật Android 7.0 Cho Samsung J7 Prime, Attention Required!See more: Top 10 Người Có Chỉ Số Iq Cao Nhất Mọi Thời Đại, 10 Người Có Chỉ Số Iq Cao Nhất Mọi Thời Đại

Tồn tại ở những không khí và thời gian khác nhau sự vật, hiện tượng sẽ phát triển khác nhau. Đồng thời, vào quá trình phát triển của mình, sự vật, hiện tượng còn chịu nhiều sự tác động của các sự vật, hiện tượng hay quá trình khác, của rất nhiều yếu tố và điều kiện lịch sử cụ thể. Sự tác động đó có thể làm rứa đổi chiều hướng phát triển của sự vật, hiện tượng, thậm chí có thể làm mang lại sự vật, hiện tượng thụt lùi tạm thời, có thể dẫn tới sự phát triển về mặt này và thoái hóa ở mặt khác… Đó là những biểu hiện của tính phong phú, đa dạng của các quá trình phát triển. Sự vạc triển là hiện tượng diễn ra không ngừng vào tự nhiên, xóm hội và tư duy. Xét trong không khí hẹp và những trường hợp cá biệt thì tất cả những vận động đi lên, đi xuống, vòng tròn… Song xét cả quy trình, vào không khí rộng lớn thì vận động đi lên là khuynh hướng chủ đạo, thống trị. Khái quát lác tình trạng, triết học Mác xít khẳng định vạc triển là khuynh hướng chung của sự vận động của mọi sự vật và hiện tượng. . Lê Nin quan lại niệm chỉ có phát triển mới mang đến ta chìa khóa của “sự tự vận động” của tất thảy mọi cái đang tồn tại; chỉ bao gồm nó mới cho ta chìa khoá của những “bước nhảy vọt” của sự gián đoạn của tính tiệm tiến, của sự “chuyển hóa thành những mặt đối lập” của sự tiêu diệt chiếc cũ, với sự nảy ra đời mẫu mới". Ngulặng lý về sự phân phát triển là cơ sở lý luận khoa học để định hướng việc nhận thức và cải tạo thế giới. Theo nguyên ổn lý này, vào mọi nhận thức và thực tiễn cần phải có quan lại điểm phát triển. Theo V.I.Lênin, “… Lôgich biện chứng đòi hỏi phải xét sự vật vào sự phát triển, vào “sự tự vận động”…, vào sự biến đổi của nó”. Quan điểm phát triển đòi hỏi phải khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, định kiến, đối lập với sự phát triển. Theo quan điểm phát triển, để nhận thức và giải quyết bất cứ vấn đề gì trong thực tiễn, một mặt cần phải đặt sự vật hiện tượng theo hướng đi lên của nó; mặt khác, bé đường của sự phát triển lại là một quá trình biện chứng, bao hàm tính thuận nghịch đầy mâu thuẫn, vì vậy đòi hỏi phải nhận thức được tính xung quanh teo, phức tạp của sự vật, hiện tượng trong quá trình phát triển của nó, tức là phải có quan điểm lịch sử - cụ thể vào nhận thức và giải quyết các vấn đề của thực tiễn, phù hợp với tính chất phong phú, đa dạng, phức tạp của nó. Trong quy trình đổi mới cùng xây dựng đất nước, Đảng ta luôn luôn đấu tnhóc con phê phán với quan điểm bảo thủ, trì trệ, định kiến. Văn kiện Đại hội Đảng lần IX có viết: “... Xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về vượt khứ, giai cấp, thành phần, xây dựng tinh thần cởi mở, tin tưởng lẫn nhau hướng tới tương lai”. Gắn liền CNH với HĐH, đẩy mạnh CNH, HĐH để đến năm 20trăng tròn, về cơ bản Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xóm hội (năm 2001), Đảng ta đã nhấn mạnh phải thực hiện “CNH đất nước theo hướng hiện đại” với coi đây là một nhiệm vụ trung vai trung phong, phương hướng cơ bản của quy trình xây dựng CNXH cùng bảo vệ Tổ quốc. Việc chuyển từ quan lại niệm “công nghiệp hóa” lịch sự quan tiền niệm “công nghiệp hóa đất nước theo hướng hiện đại” (Đại hội VII) cùng “công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII, Đại hội Đảng lần thứ VIII với Đại hội Đảng lần thứ IX), là một sự phân phát triển quan tiền trọng vào tư duy lý luận cùng thực tiễn của Đảng ta về CNH, HĐH đất nước. Tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII, Đảng ta đã khẳng định, “CNH, HĐH là bé đường bay khỏi nguy cơ tụt hậu xa hơn so với các nước bình thường quanh, giữ được ổn định bao gồm trị, thôn hội, bảo vệ được độc lập chủ quyền cùng định hướng phân phát triển buôn bản hội chủ nghĩa. Cũng bắt đầu từ đây, một quan lại niệm mới về CNH càng ngày càng được định hình rõ ràng, CNH ko chỉ đơn giản là phạt triển công nghiệp, xây dựng nhà máy. Đó là quy trình cải biến căn bản, toàn diện để tạo nền tảng của một nước công nghiệp có cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, cơ cấu tởm tế tiên tiến, quan lại hệ sản xuất phù hợp sự vạc triển đất nước theo định hướng XHcông nhân, tăng trưởng ghê tế gắn liền với tiến bộ cùng công bằng xóm hội trong từng bước và chế độ phạt triển bởi mục tiêu phát triển nhỏ người Việt Nam. Đó cũng là quy trình tăng cường nguồn lực nhỏ người, năng lực nội sinh về khoa học cùng công nghệ, kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại, thân thiện với bảo vệ môi trường theo quan liêu điểm vạc triển bền vững. Nguim lý về sự phát triển là nguim lý cơ bản nhất của phép biện chứng duy vật, nó giúp chúng ta nâng cao được nhận thức được những tính chất phức tạp, xung quanh co về sự vật, hiện tượng trong thế giới quan, đồng thời giúp ta giải quyết được những mâu thuẫn khách quan lại vốn có của sự vật, hiện tượng. Chẳng hạn, bản thân chúng ta là cán bộ, công nhân, viên chức, lao động muốn có sự thăng tiến trong công việc đòi hỏi phải hiểu rõ bản chất của công việc mình đang làm, từ đó học tập, tìm hiểu những cách làm mới, hiệu quả hơn để làm tốt hơn công việc, đó gọi là sự phát triển vào con người.