Vở Ghi Trên Lớp


Vở trên lớp

Một cuốn vở ghi chép tốt sẽ giúp ôn bài dễ dàng hơn (giúp tái hiện bài giảng khi ôn bài).

  • Giữ khoảng trống khi ghi chép giúp ôn bài dễ dàng hơn(sử dụng tờ đôi vở và tạo khoảng trống giữa các dòng giúp hữu ích khi ôn bài)
  • Sao chép từ bảng đen là chưa đủ, lời giảng của giáo viên cũng rất quan trọng. Bạn cũng nên viết những điểm chính trong lời giảng của giáo viên.
  • Chép lại kiến thức trên bảng chỉ là 1 hoạt động. Nó không giúp động não. Bạn nên chép từ bảng đen và lắng nghe lời giảng của giáo viên trong khi suy nghĩ và cố hiểu bài. Bạn nên ghi ra 1 số cảm nhận (như “vậy sao?”, “tôi thấy là”, “nó kết nối đến đây !!”) và một số câu hỏi (như “điều này nghĩa là gì? sẽ nghiên cứu sau”)
Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp