Biểu Đồ Chữ Y


Xem xét theo nhiều góc nhìn

  • Xem xét sự vật hiện tượng theo nhiều góc khác nhau
  • Áp dụng để phát triển ý tưởng theo nhiều hướng khác nhau
  • Tập trung ý tưởng/suy nghĩ về một sự việc

Khi phân tích 1 sự vật, bạn nên liệt kê ra những gì bạn cảm thấy từ các giác quan khác nhau ví dụ thị giác, thính giác, khứu giác và xúc giác, đồng thời đưa ra các ý tưởng dựa trên các góc cảm nhận đó.  Tuy nhiên sẽ có một số cái nhìn thiên vị, vì vậy bạn nên đặt ra 1 hướng nhận định và phân tích nhiều mặt từ nhận định đó. Mặt khác với biểu đồ này, bạn sẽ tập trung vào xem xét 1 nhận định dưới nhiều góc cạnh, tránh được lan man nhận định đã được thiết lập đó cũng hướng sự tập trung đồng thời hạn chế các nhận định khác. 

Bạn có thể đặt 3 góc nhìn cho biểu đồ Y, 4 cho X và 5 cho W. Ví dụ: khi ghi lại những gì bạn thấy khi đi quan sát thiên nhiên với 3 giác quan “bạn nhìn thấy gì” “bạn nghe thấy gì” “bạn sờ thấy gì”. Nó sẽ là biểu đồ W nếu bạn chon 5 giác quan. Bạn có thể đặt góc nhìn một cách tự do. Về các sự kiện lịch sử bạn có thể tổng hợp các quan điểm từ ba góc nhìn của các nhân vật lịch sử.

Tác phẩm ngh thut, màu sắc b cục

Các góc nhìn về “kích thước” và “bố cục” được đặt ra để người xem đánh giá tác phẩm nghệ thuật. Ví dụ minh họa là ấn tượng về bức tranh của họa sỹ Taro Okamoto “huyền thoại của ngày mai” được dựng tại nhà ga Shibuya. Bức tranh được vẽ về thảm họa bom nguyên tử ở Bikini Atoll như một bước ngoặt của đất nước, và cả về tình hình thời đó, “bạn cảm nhận thế nào về màu sắc và bố cục của bức tranh” Có 3 góc nhìn gợi ý khi xem tranh. Bạn có thể đưa ra rất nhiều góc nhìn và nhiều quan điểm hơn.

Sau khi đưa ra các quan điểm cho mỗi góc nhìn, chúng ta sẽ kết nối các quan điểm và viết thành các câu miêu tả, diễn thuyết…vv. Không cần đưa tất cả các quan điểm mà bạn có vào biểu đồ, chỉ cần đưa ra các ý kiến sau khi đã quan sát vật thể/sự việc một cách sâu sắc, kết hợp các ý kiến và so sánh chúng với nhau.

Sự đa chiều về góc nhìn tức là cái nhìn từ nhiều góc cho một sự vật, hiện tượng. Ví dụ khi nhìn vào một sự kiện lịch sử ta nên nhìn từ nhiều mặt cả tốt và không tốt. Hoặc khi ta nhìn vào chế độ dân chủ ta nên nhìn vào nhiều góc như hoàn cảnh ra đời, lợi ích của các bên liên quan, quan niệm của một quốc gia..vv. Tuy nhiên trong một số trường hợp rất khó để có nhiều góc nhìn nên ta sẽ có góc nhìn đa chiều cho trường hợp đó

Các bước thực hin khi sử dụng biu đ Y W X:

  1. Chúng ta sẽ đặt 1 góc nhìn để định hình suy nghĩ dựa trên mục tiêu của công việc.
  2. Chuẩn bị một tờ giấy khổ to đủ để ta vẽ biểu đồ và viết các góc nhìn ra.
  3. Quan sát sự vật/hiện tượng từ mỗi góc nhìn, cảm  xúc và các thông tin thu thập được.
  4. Dựa trên những ý nghĩ đã được viết ra, bạn viết lại thành các bản báo cáo, lời thoại cho bài thuyết trình, các ấn tượng và tương tự.

Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp