Biểu Đồ Hình Ảnh


Đưa ra ý tưởng/suy nghĩ

  • Mở rộng ý tưởng/suy nghĩ
  • Kết nối ý tưởng/suy nghĩ
  • Liên tưởng các ý tưởng/suy nghĩ
  • Đánh giá các ý tưởng/suy nghĩ

Bản đồ hình ảnh được sử dụng để phát triển suy nghĩ về một chủ đề nào đó, tránh bị bó hẹp và hạn chế.  

Biểu đồ giúp tạo ra rất nhiều ý tưởng/suy nghĩ từ chủ đề được đặt ở trung tâm. Bạn có thể tạo ra lớp ý tưởng/suy nghĩ thứ 2 từ chủ đề trung tâm, sau đó các ý tưởng/suy nghĩ sẽ được mở rộng và liên tưởng. Bạn có thể mở rộng các lớp ý tưởng/suy nghĩ ra phía ngoài. Những ý tưởng/suy nghĩ được viết ra có thể là kiến thức hoặc cách giải quyết 1 vấn đề nào đó. Đôi khi bạn có thể dùng biểu đồ để viết ra ấn tượng và cảm xúc của mình, bạn có thể trộn lẫn các ý tưởng/suy nghĩ với nhau cũng được.

Khi viết ra suy nghĩ bạn sẽ tạo ra được một nội dung phong phú. Bạn cũng có thể sử dụng biểu đồ sau khi đọc sách, viết ra những biến cố, cách hành xử của nhữngnhân vật liên quan đến biến cố,  cảm xúc của bạn và nhiều hơn thế nữa. Bạn có thể thu được không chỉ những nội dung viết trong sách mà cả những nội dung bạn đọc ở những cuốn sách khác và trải nghiệm riêng của bạn. Sau đó bạn tổng hợp lại các suy nghĩ theo trình tự, bạn có thể viết các câu đọc được trong sách theo cách riêng của bạn. Điều quan trọng nhất là không hạn chế sự sáng tạo.  Vì vậy, điều quan trọng là phải mở rộng ý tưởng một cách tự do. Trong khi suy nghĩ bạn nên viết ra tất cả những gì mà bạn nghĩ tới, cho dù nó có ý nghĩa hay không, tất cả sẽ được xem xét lại khi kết thúc việc phát triển ý tưởng.

Các bước thực hiện khi sử dụng biểu đồ hình ảnh

  1. Ở giữa trang giấy bạn viết ra chủ để mà bạn muốn phát triển ý tưởng/suy nghĩ, có thể chỉ là 1 từ ví như từ “Luật pháp”
  2. Nghĩ tới những điều liên quan tới chủ đề, viết ra những gì bạn nghĩ tới vào xung quanh và vẽ 1 đường nối vào giữa chủ đề, có thể là 1 mũi tên hoặc đơn giản chỉ là 1 đường thẳng. Đưa ra càng nhiều ý tưởng/suy nghĩ càng tốt
  3. Bạn có thể mở rộng các lớp ý tưởng/suy nghĩ từ đó (có thể 2 hoặc 3 lớp)
  4. Nếu bạn nghĩ có mối liên hệ giữa chúng thì vẽ 1 đường thẳng nối chúng lại với nhau.
  5. Tập trung lại các ý tưởng/suy nghĩ tương tự với nhau, suy nghĩ xem có thể phân cấp chúng không. Sau đó bạn có thể viết lại biểu đồ ý tưởng, thu hẹp lại và lựa chọn ý tưởng chính, nên tạo thứ tự giữa chúng

Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp