Biểu Đồ Hình Bướm


  • Thành lập quan điểm, lý lẽ
  • Quan sát sự vật/hiện tượng từ góc nhìn đa chiều và từ nhiều góc nhìn khác nhau

Viết chủ đề vào phần trung tâm biểu đồ, đưa các quan điểm ủng hộ và không ủng hộ vào hai bên cánh. Biểu đồ giúp bạn nhìn nhận vấn đề từ cả 2 quan điểm trái chiều, bạn sẽ hiểu sâu sắc hơn về sự việc.

Ví dụ:

Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp