Biểu Đồ Hình Sứa


  • Tìm ra lý do
  • Kết nối các thông tin
  • Tóm tắt thông tin/sự kiện

Trong lớp học ngữ văn, bài tập thường yêu cầu phân tích cảm xúc của các nhân vật trong tác phẩm và kết luận của các phân tích, lúc đó bạn có thể dùng biểu đồ sứa để hỗ trợ.

Cách sử dụng biểu đồ: khi phân tích và tìm dẫn chứng

  1. Viết miêu tả và kết luận của tác giả vào phần đầu biểu đồ sứa.
  2. Viết ra các dẫn chứng và lý do trong các chân tua sứa. Biểu đồ cho thấy mối liên hệ giữa chân sứa và đầu sứa (giữa kết luận và các lý do). Bạn có thể ghi thêm lời giải thích về các mối liên hệ này.
  3. Khi hoàn thành biểu đồ, kiểm tra lại và chia sẻ với người khác (bạn học).
  4. Cuối cùng viết lại phần tóm tắt tổng thể sau khi đã xem xét kỹ các phần trong biểu đồ sứa

Cách sử dụng biểu đồ : khi tìm nguyên nhân của một sự kiện hoặc một vấn đề

  1. Viết sự kiện/vấn đề ở phần đầu sứa
  2. Viết các nguyên nhân ở phần tua sứa. Trong một số trường hợp nguyên nhân không trực tiếp liên quan tới vấn đề/sự kiện, lúc này bạn có thể viết mô tả tại sao bạn nghĩ nó là nguyên nhân, nếu bạn có dữ liệu/thông số hỗ trợ thì cũng viết ra
  3. Nhìn lại tổng thể, đưa ra lời giải thích logic về sự kiện/vấn đề cho thấy rõ lý do và khả năng xảy ra các lý do đó

Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp