Khai thác lý do cấu thành ý kiến/quan điểm dựa vào các căn cứ cụ thể

 • Hướng sự tập trung
 • Tạo cấu trúc
 • Suy diễn/kết luận

Ví dụ: tạo cuộc thảo luận về lợi ích của công cụ tư duy (thinking tools)

Cách sử dụng biểu đồ: theo chiều từ dưới lên trên

 1. Ở tầng dưới cùng của biểu đồ, viết toàn bộ ví dụ, thông tin và các ý tưởng thu thập được, không cần viết cả câu dài mà chỉ cần viết vắn tắt/ngắn gọn/từ khóa
 2. Trong khi viết các thông tin, bạn sẽ quyết định hướng tập trung vào kết luận cuối cùng của bạn.
 3. Tầng 2 của biểu đồ bạn viết ra các luận cứ bao gồm các thông tin và ý kiến có thể liên quan tới kết luận
 4. Sau khi xem xét thông tin ở tầng số 2, bạn đưa ra luận điểm/kết luận cuối cùng vào phần đỉnh của biểu đồ.

Cách sử dụng biểu đồ: theo chiều từ trên xuống dưới

 1. Viết luận điểm/kết luận của bạn vào phần đỉnh của biểu đồ
 2. Viết các luận cứ/quan điểm ủng hộ kết luận của bạn vào tầng số 2.
 3. Ở tầng số 3 (đáy) viết các dữ liệu thực tế để ủng hộ quan điểm ở tầng số 2
 4. Sử dụng dữ liệu thực tế được viết ở tầng số 3 (đáy) cùng với các quan điểm ủng hộ ở tầng số 2 để củng cố/khẳng định kết luận cuối cùng của bạn

 

Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp