Biểu Đồ Ma Trận


 • Phân loại
 • Tổ chức/sắp xếp
 • So sánh
 • Xem xét đa chiều

Bảng matrix được dùng trong các tình huống khác nhau dựa vào mục đích và cách ứng dụng. Bảng cũng được dùng để phân loại các sự kiện có tính chất phức tạp: sắp xếp các sự kiện và tìm ra mối liên kết giữa chúng

Các sản phẩm nông nghiệp Hải sản
Thành phố Aomori Táo, anh đào, tỏi, nhãn Tôm, cua lông, sò điệp
Thành phố Yamaguchi Cam mùa hè… Cá hồi, tôm càng xanh

 

Cách sử dụng bảng matrix thể hiện số lượng

 1. Đưa các hạng mục/sự việc vào hàng ngang trên cùng, tăng hay giảm số dòng phụ thuộc vào sốlượng.
 2. Đưa các quan điểm/góc nhìn vào các cột đề mục chính , tăng hay giảm số cột phụ thuộc vào sốlượng.
 3. Đưa giá trị vào các ô.
 4. So sánh giá trị của các ô và lưu ý sự thay đổi liên tục, các giá trị đặc biệt và mối quan hệ của chúng

Cách sử dụng bảng matrix thể hiện các chủ đề/sự việc

 1. Đưa các quan điểm (hạng mục phân loại) vào hàng ngang trên cùng, tăng hay giảm số dòng phụ thuộc vào số lượng.
 2. Đưa các quan điểm/góc nhìn vào các cột đề mục chính , tăng hay giảm số cột phụ thuộc vào sốlượng.
 3. Đưa các sự việc (tên sự việc) vào các ô
 4. So sánh giá trị các ô, tập chung vào các phần bị bỏ lỡ hoặc trùng lặp, chú ý vào các con số và các loại/dạng. Việc này giúp bạn tóm tắt các ý kiến dựa trên các lý do đã đưa ra.

Cách sử dụng bảng matrix cho các ý kiến và tình trạng/trạng thái

 1. Đưa sự vật vào vào hàng ngang trên cùng, tăng hay giảm số dòng phụ thuộc vào số lượng.
 2. Đưa các quan điểm/góc nhìn vào các cột đề mục chính , tăng hay giảm số cột phụ thuộc vào sốlượng.
 3. Đưa thông tin/trạng thái của sự vật cần thể hiện vào mỗi ô
 4. So sánh các ô, tập chung vào “nội dung giống nhau” và “nội dung khác nhau”, tóm tắt các quan điểm/ý kiến dựa trên các lý do và

Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp