Biểu Đồ Mũi Tên / Hình Hộp / Hình Tròn


Thể hiện

 • Mối quan hệ, mối liên quan
 • Lý do, nền tảng, căn cứ
 • Thể hiện quan hệ nguyên nhân kết quả…vv.

Có ý nghĩa

 • Đồng cấp
 • Đại diện cho 1 đơn vị

Các ý nghĩa khác nhau của mũi tên

Mũi tên có nhiều vai trò quan trọng và khác nhau. Nó thể hiện mối quan hệ liên quan từ gốc tới đầu của mũi tên. Ví dụ sau thể hiện mối quan hệ thông qua mũi tên “Anh trai => bạn => em gái bạn…vv”

 1. Mối quan hệ về thời gian: sắp xếp các sự việc xảy ra theo mốc thời gian. VD: thể hiện thứ bậc trong gia đình dựa trên thời gian sinh ra “Anh trai => bạn => em gái bạn…vv”
 2. Mối quan hệ về trình tự: trình tự, cách thức khi thực hiện nhiều công việc/nhiệm vụ. VD: thứ tự sản xuất đồ chơi “Sản xuất từng bộ phận => trình tự lắp ráp các bộ phận” có thể có nhiều khâu được thực hiện cùng một lúc, nhưng biểu đồ sẽ giúp bạn tập chung vào thứ tự các bước triển khai và hạn chế việc ghi chép.
 3. Mối quan hệ thứ tự thực hiện: thể hiện thứ tự và nội dung của chủ đề khi viết hoặc nói.
 4. Mối quan hệ về sự liên quan: thể hiện mối quan hệ của nhiều sự việc. VD: màu lá thay đổi, màu quả thay đổi tức và mùa cũng thay đổi.

Mũi tên thể hiện sự thay đổi, hướng mũi tên cũng rất quan trọng.

Biểu đồ sử dụng mũi tên còn giúp nhìn rõ lý do và các căn cứ.

Vai trò của hình hộp/hình tròn

 1. Các thông tin dễ dàng tiếp nhận hơn  khi sử dụng mũi tên cùng với hình tròn hoặc hình hộp
 2. Đặt các sự vật/hiện tương trên cùng 1 mức độ/cùng 1 ý nghĩa/đồng cấp 

Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp