Biểu Đồ Từng Bước


  • Thứ tự
  • Kế hoạch
  • Cấu trúc
  • Tóm tắt

Sử dụng mũi tên và ô hình chữ nhật để thể hiện trình tự phát triển của tác phẩm văn học/nội dung văn bản hoặc suy nghĩ của bạn, sắp xếp theo thứ tự các bước/tiến trình. Có thể sử dụng số lượng các hộp chữ nhật và hướng các mũi tên theo như mong muốn. 

Ví dụ: khi viết một câu, bạn sẽ nghĩ viết theo cấu trúc gì mặc dù theo thông thường thì một câu sẽ được viết theo cấu trúc “dẫn dắt vấn đề, quan điểm cá nhân (sự tán thành), sự phát triển/biến đổi vấn đề, sự nhận biết (ý thức) về vấn đề đó” Tuy nhiên bạn nên viết theo các bước, viết ra trình tự giúp bạn có thể viết câu có cấu trúc chặt chẽ và rõ ràng hơn.

Bạn cũng có thể sử dụng biểu đồ để tóm tắt khi đọc các tác phẩm văn học. Viết tóm tắt (ý chính) vào từng ô hoặc đưa các đoạn văn nhỏ vào. Sau khi tất cả các nội dung chính được viết ra, bạn sẽ có một đoạn tóm tắt về toàn bộ tác phẩm.

Biểu đồ cũng được dùng để nhận rõ các bước khi giải quyết vấn đề. Trong trường hợp này, bạn sẽ ghi ra được các bước tiến hành giải quyết vấn đề vào mỗi ô. Bạn sẽ ghi thêm các câu hỏi trong khi giải quyết vấn đề. Viết những thứ cần nhấn mạnh và cả ý kiến đóng góp từ người khác.

Các câu hỏi

① Đặt ra vấn đề Problem setting

② Bạn biết gì về vấn đề này What do you know about the problem

③ Bạn muốn biết gì về vấn đề này What do you want to know about the problem

④ Nghiên cứu như thế nào How to study

⑤ Viết báo cáo Preparation of “report”

⑥ Chia sẻ thông tin Sharing

⑦ Lặp lại quá trình Refresh

Có thể tạo biểu đồ phát triển/quy trình làm công việc

Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp