Biểu Đồ Xương Cá


  • Phân tích
  • Tạo sự tập trung
  • Xây dựng cấu trúc

Biểu đồ có thể dùng để tìm ra nguyên nhân và cải thiện các đặc tính liên quan.

Sự việc được đưa vào phần đầu cá. Các yếu tố và nguyên nhân có liên quan tới sự việc đưa vào phần xương ở thân cá (xương đường thẳng và xương chấm), viết thêm cả phần phân tích các nguyên nhân vào biểu đồ. Biểu đồ giúp bạn nhận ra vấn đề và nguyên nhân, bạn sẽ tìm ra biện pháp ngăn chặn và cải thiện vấn đề.

Bạn có thể tăng hoặc giảm số lượng xương cá của biểu đồ.

Ví dụ:

Hỏi chúng tôi!

Hỏi đáp